Закон

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) такі зміни:

  1. Пункт 2 статті 28 викласти в такій редакції:

"2) забезпечує формування державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів".

  1. Пункт 3 статті 28-1 викласти в такій редакції:

"3) організовує ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів".

  1. Пункт 4 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:

"4) ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів".

  1. У статті 46:

1) пункти 3 і 11 викласти в такій редакції:

"3) визначення породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів";

"11) забезпечення первинного обліку лісів і державного лісового кадастру";

2) пункт 15 виключити.

  1. У статті 52:

1) у частині першій:

в абзаці першому слова "на основі державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, інвентаризації, обстежень та обліку лісів окремо по власниках лісів і постійних лісокористувачах" замінити словами "окремо по власниках лісів і постійних лісокористувачах на основі державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, обстежень, первинного обліку лісів, національної інвентаризації лісів";

пункт 1 виключити;

2) частину другу викласти в такій редакції:

"Документація державного лісового кадастру може уточнюватися під час проведення чергового лісовпорядкування та національної інвентаризації лісів".

  1. Назву глави 10 викласти в такій редакції:

"Глава 10
МОНІТОРИНГ, НАЦІОНАЛЬНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ".

  1. Доповнити статтею 55-1 такого змісту:

"Стаття 55-1. Національна інвентаризація лісів

Національна інвентаризація лісів - система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів.

Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом.

Проведення національної інвентаризації лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити:

прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  1. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 червня 2020 року
№ 643-IX