Огляд можливостей проектування національної інвентаризації лісів на основі положень проекту Закону України №2379

Огляд можливостей проектування національної інвентаризації лісів на основі положень проекту Закону України №2379

Схвалення законопроекту (№ 2379), який було прийнято Верховною Радою України в першому читанні, є важливою передумовою реалізації національної інвентаризації лісів (НІЛ). У рамках інформаційного заходу «Міжнародний досвід проведення національних інвентаризацій лісів – можливості для України», яку АПД провів 10.03.2020, були обговорені правові основи НІЛ в Україні. Зокрема, учасники заходу підтримали пропозицію підготовки короткої оглядової інформації про впровадження НІЛ. Ця оглядова інформація, що представлена нижче, так би мовити "НІЛ по суті", була складена АПД і передана учасникам заходу та відповідальним представникам державних органів.

Положення законопроекту: Національна інвентаризація лісів – система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів.

Розглядається система проведення щорічних вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України.

На підготовчому етапі, на території всієї країни засобами ГІС (геоінформаційних систем) проектується розміщення близько 100 тисяч інвентаризаційних точок (центрів інвентаризаційних ділянок) в регулярній мережі 5х5 км (рис. 1). Всі точки будуть оцінені з використанням даних дистанційного зондування Землі, та класифіковані як лісові, нелісові та індикативні (потенційно лісові).

Протягом п’яти років, понад 17.5 тисяч лісових та індикативних ділянок (орієнтовна кількість, що визначена на підготовчому етапі) будуть обстежені з відвідуванням їх на місцевості та з встановленням місцеположення центрів ділянок з використанням GPS (систем геопозиціювання). Якщо частина інвентаризаційної ділянки відповідає визначенню лісу, прийнятому національною інвентаризацією, тоді на таких ділянках будуть проведені обміри.

Щороку буде обстежуватися понад 3,5 тисяч лісових інвентаризаційних ділянок. Таким чином один цикл проведення польових робіт національної інвентаризації лісів триватиме п’ять років. Щорічна вибірка проектується рівномірно по всій території країни, тому є незалежною. Таким чином, інформація про ліси усієї країні буде отримуватися щороку.

На етапі обробки даних, щорічні оцінки за п’ять років будуть поєднані для досягнення необхідного рівня точності показників, статистично узагальнені і представлені як результати національної інвентаризації лісів. Очікується, що проведення національної інвентаризації лісів дозволить отримати оцінки загального запасу насаджень країни з похибкою, що не перевищує 3%.

Надалі цикли робіт повторюються, а інвентаризаційні ділянки через п’ять років повторно оцінюються та обстежуються. Для оцінки загальних поточних приростів (показник, що дозволяє встановити рівень інтенсивності лісокористування в країні) необхідно проведення двох циклів національної інвентаризації лісів.

img01_1504202.png

Рис. 1. Проект мережі ділянок національної інвентаризації лісів

Положення законопроекту: Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Пропонується трирівнева система нормативно-правових актів, що регламентують проведення національної інвентаризації лісів (рис. 2):

  • Закон, що ухвалюється Верховною Радою України;
  • Порядок проведення, затверджується Кабінетом Міністрів України;
  • Інструкція з проведення, що затверджується Міністерством енергетики та захисту довкілля України.

Окремим документом, важливим для центральних органів виконавчої влади, що формують та забезпечують виконання державної політики у сфері лісового господарства, є Положення про здійснення контролю робіт з національної інвентаризації лісів, що може бути затверджено Державним агентством лісових ресурсів України.

Для ознайомлення з потенційними результатами національної інвентаризації лісів, звітні таблиці, діаграми та карти регіональних інвентаризації лісів Сумської та Івано-Франківської областей, представлені на сайті www.nfi.org.ua у розділі «Результати».

Q1RdQ0.png

Рис. 2. Нормативно-правова база національної інвентаризації лісів

Положення законопроекту: Особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, мають право під час обстежень перебувати на земельних ділянках усіх форм власності, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

На підставі статей 23 та 66 Лісового кодексу України всі громадяни мають право вільно та безоплатно перебувати в лісах державної та комунальної власності. Законопроект №2379 передбачає не тільки можливість перебування уповноважених осіб на земельних ділянках усіх форм власності (зокрема, приватної), але й визначає умови такого перебування, - «під час проведення обстежень».

Під час проведення вибіркових обстежень, перебування на земельних ділянках необхідне для проведення наступних дій:

(1) доступ (переміщення) до місцерозташування лісових чи індикативних інвентаризаційних ділянок, які підлягають обстеженню, та мають визначені координати;

(2) встановлення наявності або відсутності деревної рослинності на цих ділянках;

(3) визначення чи відповідає наявна деревна рослинність визначенню лісу, що використовується національною інвентаризацією лісів

(4) проведення обмірів та лісових ділянках.

Таким чином, необхідний доступ до земельних ділянок, незалежно від форми їх власності, цільового призначення та виду угідь, - для встановлення шляхом обстеження чи зростає на них ліс, відповідно до прийнятого національною інвентаризацією визначення лісів.

З введенням зазначеної норми, розширюються можливості доступу до територій природно-заповідного фонду, мисливських угідь, земельних ділянок приватної власності та знижується вірогідність виникнення конфліктів з питань доступу, а також кількість відмов у доступі.

За законом власник чи користувач земельної ділянки, на якій проводиться обстеження, без законодавчих підстав не зможе заборонити перебування на цих ділянках, «крім випадків, передбачених Лісовим кодексом та іншими законодавчими актами України». Натомість, особи, уповноважені на проведення НІЛ, можуть звертатися до правоохоронних органів щодо забезпечення свого права перебувати на ділянках.

Положення законопроекту: Національна інвентаризація лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Національна інвентаризація лісів здійснюється в інтересах держави та суспільства для формування політики збереження та використання лісів, які є національним багатством. Для забезпечення сталого фінансування національної інвентаризації лісів потрібне виділення певного обсягу коштів з державного бюджету України протягом всього циклу проведення робіт.

Фінансування необхідне для утримання постійного персоналу НІЛ, проведення польових робіт зі збору даних, закупівлі обладнання та матеріалів, програмного забезпечення та офісної техніки інших видатків.

Протягом циклу національної інвентаризації лісів щорічні витрати на утримання постійного персоналу та обсяги витрат на оборотні матеріали та малоцінні матеріали інвентар будуть відносно сталими. Необхідна закупка основних засобів (прилади та матеріали, технологічне обладнання та транспорт) виконується один раз на весь пятирічний цикл.

Важливою умовою проведення польових робіт з НІЛ є їх пряма залежність від обсягу виділених коштів. Потенційний обсяг обстежувальних робіт визначається обсягом виділених коштів. Скорочення фінансування польових робіт в певний рік приведе до того, що частина областей не буде обстежена, і національна інвентаризація перетвориться на набір розділених в часі і просторі регіональних інвентаризацій.

Для проведення національної інвентаризації лісів необхідне виділення коштів із загального фонду державного бюджету. Виділення коштів спеціального фонду державного бюджету унеможливить капітальні видатки. В кошторис національної інвентаризації не будуть закладені кошти на обладнання, або навіть спецодяг. Проведення національної інвентаризації лісів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету практично неможливо.

Підготовлено експертами лісової компоненти проекту
Німецько-український агрополітичний діалог

Return to blog